شنبه, 27 دی 1399

گزارش هاي تصويري از كنفرانس ملي روش هاي عددي

گزارش تصويري كارگاه تخصصي شركت رنگ الوان صبح روز شنبه هشتم اسفند ماه 94 

تصوير شماره 1 دانلود كنيد    تصوير شماره 2 دانلود كنيد     تصويرشماره 3 دانلود كنيد  تصوير شماره 4 دانلود كنيد    

گزارش تصويري كارگاه تخصصي مديريت ريسك عصر روز شنبه هشتم اسفند ماه 94  

تصوير شماره 1 دانلود كنيد   تصوير شماره 2 دانلود كنيد    تصويرشماره 3 دانلود كنيد    تصوير شماره 4 دانلود كنيد 

گزارش تصويري كارگاه تخصصي كاربرد نانو تكنولوژي درمهندسي عمران  عصر روز يكشنبه نهم اسفند ماه 94

تصوير شماره 1 دانلود كنيد   تصوير شماره 2 دانلود كنيد   تصوير شماره 3 دانلود كنيد  تصوير شماره 4 دانلود كنيد   

گزارش تصويري كارگاه تخصصي سيستم مديريت ايمني كار، سلامت و محيط زيست (HSE-MS)  صبح روز دوشنبه دهم اسفند ماه 94  

Heaith, Safty Enviroment Managment System

تصوير شماره 1 دانلود كنيد   تصوير شماره 2  دانلود كنيد تصوير شماره 3 دانلود كنيد   تصوير شماره 4  دانلود كنيد 

گزارش تصويري كارگاه تخصصي طراحي سازه امن و استراتژيك  عصر روز دوشنبه دهم اسفند ماه 94  

تصوير شماره 1 دانلود كنيد   تصوير شماره 2  دانلود كنيد تصوير شماره 3 دانلود كنيد   تصوير شماره 4  دانلود كنيد   

گزارش تصويري نمايشگاه جنبي كنفرانس عددي در مهندسي عمران روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه 94 

تصوير شماره 1 دانلود كنيد  تصوير شماره 2  دانلود كنيد  تصوير شماره 3  دانلود كنيد  تصوير شماره 4  دانلود كنيد 

تصوير شماره 5 دانلود كنيد  تصوير شماره 6  دانلود كنيد  تصوير شماره 7  دانلود كنيد  تصوير شماره 8  دانلود كنيد  

گزارش تصويري كارگاه تخصصي بتن خود تراكم از توليد تا اجراء  عصر روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه 94  

تصوير شماره 1 دانلود كنيد  تصوير شماره 2  دانلود كنيد  تصوير شماره 3  دانلود كنيد  تصوير شماره 4  دانلود كنيد 

پايگاه اطلاع رسانى و آموزشى گروه مهندسى عمران  دانشگاه آزاد اسلامى مشهد،طراحى شده توسط مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

((  راهبر ارشد سایت : مونا كاردهي مقدم ))