جمعه, 04 اسفند 1402

فرم شماره 1- معرفي نامه كارآموزي دانلود كنيد

فرم شماره 2- گزارش هفتگي دانلود كنيد ضمناً به تعداد هفته هاي كاري كپي گرفته شود.

فرم شماره 3- گزارش ماهيانه دانلود كنيد ضمناً به تعداد ماههاي كاري كپي گرفته شود.

فرم شماره 4- نحوه تهيه گزارش كارآموزي دانلود كنيد

فرم شماره 5- فرم پايان دوره كارآموزي دانلود كنيد

 

پايگاه اطلاع رسانى و آموزشى گروه مهندسى عمران  دانشگاه آزاد اسلامى مشهد،طراحى شده توسط مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

((  راهبر ارشد سایت : مونا كاردهي مقدم ))