سه شنبه, 27 مهر 1400

سوابق علمي، آموزشی و اجرائی

(رزومه)

ghezel soflo

عباسعلي قزل سوفلو

دکترای مهندسی عمران

(سازه های هیدرولیکی و منابع آب)

 Abbas Ali Ghezelsofloo

Ph.D. in Civil Engineering

(Water Resources and Hydraulics)

(Resume)

1- مشخصات فردي

 نام ونام خانوادگي: عباسعلي قزل سوفلو

 محل تولد:مينودشت (استان گلستان)

 محل اقامت : مشهد (استان خراسان رضوی)

 وضعیت تاهل: متاهل با 2 فرزند            

 تاريخ تولد:مرداد 1352

 تماس:  ghezelsofloo@mshdiau.ac.ir      و يا    ghezelsofloo@gmail.com

2- تحصيلات

 1- ديپلم رياضي فيزيك- دبيرستان امام خميني (ره) مينودشت بامعدل كل 70/16 - خرداد1370

 2- كارشناس عمران - آب، دانشگاهصنعتي خواجه نصيرطوسي تهران بامعدل كل 90/14 - شهريور1374

 موضوع پروژه پايان دوره كارشناسي: ˝ تحليل تراوش از پي سدهاي انحرافي با استفاده از نرم افزار Seep˝

 3- كارشناس ارشد عمران - آب، دانشگاه فردوسي مشهد بامعدل كل 25/17 - اسفند1376                                

 موضوع رساله كارشناسي ارشد: "توليد جريان مصنوعي رودخانه هابه منظوركاربرد دربرنامه ريزي اتفاقي منابع آب"

 4- دكتري عمران هيدروليك، دانشگاه فردوسي مشهد با معدل کل 19/17 - مرداد 1384                                    

 -عنوان رساله: “مدلسازي عددي رفتار شاکها در جريان آبهاي کم عمق با استفاده از روشهاي حجم محدود پيشرفته"

 3- مسئوليتها

 

محل خدمت

مسئولیت

دوره

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

استاديار گروه عمران

از سال 1385 تا کنون

پژوهشکده محیط های خشک

رئیس

از سال 1394 تا کنون

دانشگاه دولتی کوثر بجنورد

مشاور عمرانی رئیس دانشگاه

از سال 1394 تا 1396

 

4- مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمي (ملی و بین المللی)

  

1.عباسعلی قزل سوفلو و محمد باقرشریفی " توليدجريان مصنوعي رودخانه ها به منظوركاربرددربرنامه ريزي اتفاقي منابع آب " پنجمين كنفرانسبين المللي عمران، دانشگاه فردوسي، مشهد، ارديبهشت 1379.

2.عباسعلی قزل سوفلوومحمد رضا جعفرزاده " شبيه سازي مسئله شکست سد با استفاده از روشهاي تفاضل محدود با دقت زياد "، چهارمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه شيراز، شیراز، آبان 1382.

3.عباسعلی قزل سوفلوومحمد رضا جعفرزاده " کاربرد روشهاي کاهش مجموع تغييرات TVD تفاضل محدود در مدلسازي جريانهاي گذار از حالت بحراني "، پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه کرمان،کرمان،آبان1384.

4.Ghezelsofloo Abbas A. and Jaefarzadeh M R. "Numerical modeling of successive levee-break with Roe-TVD scheme", 2nd International Conference on Managing of Rivers in 21st Century, Kuching, Malaysia, Jun (2007).

5.عباسعلی قزل سوفلو" بحران جهاني آب و راهكار برون رفت از آن"، اولین کنفرانس سازگاری با کم آبی، تهران، بهمن 1386.

6.عباسعلی قزل سوفلو،علیرضا نژاد شاملو و ایمان اشرف زاده " شبكه آبياري و زهكشي پاياب سد فرخي قائن" سمينار علمي طرح ملي آبياري تحت فشار و توسعه پايدار، كرج، اسفند 1386.

7.علیرضا نژاد شاملو ،عباسعلی قزل سوفلوو ایمان اشرف زاده"حذف آبياري شبانه راهكاري جهت افزايش راندمان آبياري سطحي" دومين سمينار بهبود و اصلاح سامانه هاي آبياري سطحي، كرج، خرداد 1387.

8.Ghezelsofloo Abbas A, Jaefarzadeh M. R. "Numerical and Experimental Studies of Fully Developed Stationary Shocks in an Open Channel", International Conference on Fluvial Hydraulics (Riverflow2008), 3-5 Sep, (2008), Cesme, Izmir, Turkey

9.اکرم دیمی نیت و عباسعلی قزل سوفلو " مدل بندی میزان تراوش از بدنه سدهای خاکی با هسته رسی" اولين همايش ملي سد سازي، دانشگاه آزاد اسلامي، زنجان، مهر 1387.

10.علیرضا نژاد شاملو وعباسعلی قزل سوفلو " نقش آب ارزشمند در افزایش بهره وری آب کشاورزی در شرایط تنش آبی " ، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه تبریز، تبریز، مهر 1387.

11.اکرم دیمی نیت و عباسعلی قزل سوفلو " تهیه مدلی برای محاسبات ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی غیر همگن " سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه تبریز،تبریز، مهر 1387.12.عباسعلی قزل سوفلوومحمد رضا جعفرزاده "مدل عددي امواج تيز متحرك در جريان آب هاي كم عمق" ، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران،دانشگاه صنعت آب و برق، تهران، آبان 1387 .

13.Ghezelsofloo Abbas A, M. R. Jaefarzadeh “Dimensionless studies of 2D stationary shocks in an open channel flow”, The Second International Symposium on Shallow Flows (ISSF2008), 10-12 December( 2008), Hong Kong.

14.اکرم دیمی نیت و عباسعلی قزل سوفلو “تجربه استقرار سیستم هشدار به موقع سیلاب در منطقه توریستی جاغرق در حومه مشهد"، کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب، دانشگاه کرمان، کرمان، اسفند 1387.

 1. 15.عباسعلی قزل سوفلو، اکرم دیمی نیت و محمد تقی لطفی "نقش سیستم هشدار سیل در مدیریت ریسک سیل"، کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل در پایداری ملی، مشهد، اسفند 1387.

16.محمد تقی لطفی، عباسعلی قزل سوفلو "طرح استحکام و علاج بخشی سد تاریخی گلستان مشهد"، کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل در پایداری ملی، مشهد، اسفند 1387.

17.اکرم دیمی نیت، مجید منتصری و عباسعلی قزل سوفلو "بهینه سازی ابعاد هسته رسی در سدهای خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، هشتمین کنگره بین المللی عمران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1388 .18.علیرضا نژاد شاملو وعباسعلی قزل سوفلو " معرفی مفهوم آب ارزشمند ونقش آن درمدیریت منابع آب "، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی وراهکارهای مدیریت آن، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی،اصفهان، اردیبهشت 1388.19.علیرضا نژاد شاملو وعباسعلی قزل سوفلو " آب مجازی راهکاری جهت حل بحران آب در کشورهای خشک و نیمه خشک "، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی وراهکارهای مدیریت آن ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، اصفهان، اردیبهشت 1388.

20.Lotfi M. T., Bina K. and Ghezelsofloo Abbas A. “Strengthening and Remedial Scheme for Golestan Historical Dam in Iran”, Brazilian International Symposium for Dams and Reservoirs for Multiple Purposes, (23rd ICOLD Congress) 24 May (2009), Brasilia, Brazil.

21.Safi M., Hamidian M., Sahranavard S. H., Karimi SH. and Ghezelsofloo Abbas A. “Safety Evaluation of Two Historical Masonry Dams in IRAN”, Brazilian International Symposium for Dams and Reservoirs for Multiple Purposes, (23rd ICOLD Congress) 24 May (2009), Brasilia, Brazil.

22.Deyminiyyat A. and Ghezelsofloo Abbas A. (2010) “Optimization of Clay Core in Embankment Dams Using New Combined Model RM and GA (Case Study of HESARSANGY Dam)”, International Symposium and Exhibition on Geoinformation, 10-11 Aug, Kuala Lumpur, Malaysia.

23.مریم رجب زاده، علی اسماعیل زاده و عباسعلی قزل سوفلو " بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه شاهجوب بجنورد با استفاده از شاخصهای کیفی آب " ، سومین همایش محیط زیست ایران، دانشگاه تهران، مهر 1388.

24.غلامرضا لشکری پور، محمد غفوری، الهام خالقی و عباسعلی قزل سوفلو "بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی سد اخلمد" ، ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، مهر 1388.

25.عباسعلی قزل سوفلو و محسن مغربی "شبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف آبشکن در قوس (مطالعه موردی رودخانه اترک)" ، هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، بهمن 1388.

26.محبوبه حاجی بیگلو، عباسعلی قزل سوفلو و محمد تقی دستورانی "بررسي پتانسيل فرسايش پذيري رودخانه فيروزه شاه جوب بجنورد" ، هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، بهمن 1388.

27.سید علیرضا عراقی و عباسعلی قزل سوفلو "طراحی و ارائه برنامه ای ساده جهت محاسبه بار رسوب رودخانه ها"، هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، بهمن 1388.

28.علیرضا نژاد شاملو و عباسعلی قزل سوفلو "مدیریت منابع آب در محیط های خشک و نیمه خشک با تجارت آب مجازی"،نخستین همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت منابع آب،هتل پردیسان، مشهد، اسفند 1388.

29.عباسعلي قزل سوفلو، مليحه مشكي كاخكي و سيد علي اكبر نبي زاده "برآورد خطر زمين لرزه براي سد گلمندره" پنجمين كنگره ملي مهندسي آب، هتل پرديسان، مشهد، ارديبهشت 1389.

30.محبوبه سربازي و عباسعلي قزل سوفلو " بررسي فاكتورهاي موثر بركيفيت آبهاي زير زميني دشت مشهد با استفاده از تكنيك هاي آماري چند متغيره" چهارمين همايش فناوريهاي نوين در علوم مهندسي، موسسه آموزش عالي خاوران، مشهد، ارديبهشت 1389.

31.عباسعلي قزل سوفلو، محبوبه حاجي بيگلو، محمد تقي دستوراني و محمد رضا اختصاصي "بررسي كارايي مدل هيدروليكي HEC-RAS در تعيين پهنه سيلابي رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه فيروزشاه جوب بجنورد)همايش ملي منابع طبيعي، دانشگاه ايلام،ایلام، ارديبهشت 1389.32.عباسعلي قزل سوفلو و اكرم ديمي نيت " سيستم هاي هشدار بموقع سيل و نقش آن در مديريت سيلاب شهري مشهد " كنفرانس مديريت سيلاب هاي شهري" دانشگاه تربيت مدرس، تهران، مرداد 1389.33.اكرم ديمي نيت و عباسعلي قزل سوفلو " اعمال مولفه هاي ريسك در مديريت سيلاب شهري مشهد"دانشگاه تربيت مدرس، تهران، مرداد 1389.

 1. 34.Ghezelsofloo Abbas A., A.Deiminiat,H. Shojaee , R.Lotfi “ On the Experiences of Flood Control Scheme Application in the Golestan Province(Iran)” , 6th International Symposium on Environmental Hydraulics ,23-25JUN (2010), Athen, Greece35.A.Deiminiat, Ghezelsofloo Abbas A., H. Shojaee “A New Approach to Initial Estimation of Seepage Rate in the Zoned Earth Dams”, 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, 23-25 JUN (2010), Athens-Greece

36.محسن مغربي ،عباسعلي قزل سوفلو و سعيد عليزاده" سازه هاي كنترل سيل و نقش آن در كاهش سيلاب شهري (مطالعه موردي گاليكش)"کنفرانس مدیریت سیلاب شهری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران،مرداد 1389.

37.محمد غفوري ،غلام رضا لشكري پور ،عباسعلي قزل سوفلو ،الهام سادات خالقي ميران "بررسي ويژگي ها و آسيب هاي وارده به بند اخلمد" چهارمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور ،دانشگاه پيام نور مشهد ، آبان 1389

38.عباس خاشعي سيوكي، اكرم ديمي نيت، عباسعلي قزل سوفلو، حسن شجاعي سيوكي"مقايسه بستر هاي مختلف مخابراتي در طرح اتوماسيون شبكه هاي آبياري تحت فشار" سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري وزهكشي،دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسي علوم آب،اهواز، اسفند 1389.

39.اکرم حسین نیا، عباسعلی قزل سوفلو، راحله والیزاده اردلان ومریم عسکری" ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی سیاهو بیرجند" اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، سنندج، مهر 1389.

40.محبوبه سربازي و عباسعلي قزل سوفلو "بررسي دورههاي تر سالي و خشكسالي و اثرات آن بر تغييرات منابع آب حوضه آبريز دشت مشهد " دومين كنفرانس جامع منابع آبي ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بهمن 1389.

41.محبوبه حاجي بيگلو ، محمد نقي دستوراني، عباسعلي قزل سوفلو " واسنجي نتايج حاصل از مدل عددي HEC-RAS در حوضه هاي فاقد آمار دبي- اشل" اولين همايش ملي توسعه منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز،آبان 1389.

42.Ghezelsofloo, Abbas A. Deyminiat A. Alimirzae, H. and Soleimani, S (2011)“Managed aquifer recharge in arid and semi-arid area using flood control scheme, a case study of Golboo Recharge dam ”,3rd International Conference on Managing of River in 21st Century, Penang, Malaysia

43.Ghezelsofloo, Abbas A. Deyminiat, A. (2011) “Dam-Break Emergency Response Information System”, 5th International Symposium on Advances in Science and Technology 2011, Iran, Mashhad.

44.Ghezelsofloo, Abbas A. Deyminiat, A. (2011) “Emergency Action Plans Implemented with Early Warning System (EAP-EWS) in Downstream Valley of Dams, a Real Case Study”, 5th International Symposium on Advances in Science and Technology 2011, Iran, Mashhad.

45.Ghezelsofloo, Abbas A. Maghrebi, M. and Afzalnia H.,“Character of channel planform in seasonal meanders, a real case study.” (2011), 3rd International Conference on Managing of River in 21st Century, Penang, Malaysia

46.Ghezelsofloo, Abbas A. Deyminiat, A. (2011) “Integrated river management for flood defense using computer based method.”, 3rd International Conference on Managing of River in 21st Century, Penang, Malaysia

47.عليرضا دانشمند شيخ الاسلامي، محمد جواد خانجاني و عباسعلي قزل سوفلو"برنامه ريزي جهت امكانات رفاهي درياچه هاي پشت سد"، دومین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، بهمن 1389.

48.امين عابد زاده و عباسعلي قزل سوفلو " مدلسازي عددي يك بعدي جريان و انتقال رسوب در مسئله شكست سد با استفاده از روش حجم محدود با دقت بالا" دانشگاه آزاداسلامي، قائم شهر، اسفند 1389.

49.عليرضا دانشمند شيخ الاسلامي و محمد جواد خانجانيو عباسعلي قزل سوفلو، "‌بهره برداري تفريحي از درياچه هاي پشت سد (مطالعه موردي: سد فريمان)"ششمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان،سمنان، ارديبهشت 1390.

50.محبوبه سربازي و عباسعلي قزل سوفلو اثرات دوره هاي ترسالي و خشكسالي بر روي منابع آب حوضه مشهد" هفتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، دانشگاه منابع طبيعي و دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1390.

51.اكرم حسين نيا و عباسعلي قزل سوفلو “شناسايي عوامل موثر در آلودگي آبخوان دشت مشهد با تاكيد بر صنايع آلاينده " پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران، خرداد 1390

52.محبوبه سربازي، زهرا گوهری و عباسعلي قزل سوفلو “برآورد سیستمی پارامترهای فیزیوگرافی با استفاده ازModel-Builder در Arc-Gis، مطالعه موردی: رودخانه شاهجوب" سومین همایش مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، شهریور 1391.

53.محبوبه حاجی بیگلو، عباسعلی قزل سوفلو و محمد تقی دستورانی "بررسي پتانسيل فرسايش پذيري رودخانه فيروزه شاه جوب بجنورد" ، هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، بهمن 1388.

54.عباسعلي قزل سوفلو، محبوبه حاجي بيگلو، محمد تقي دستوراني و محمد رضا اختصاصي "بررسي كارايي مدل هيدروليكي HEC-RAS در تعيين پهنه سيلابي رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه فيروزشاه جوب بجنورد)همايش ملي منابع طبيعي، دانشگاه ايلام،ایلام، ارديبهشت 1389.

55.محبوبه حاجي بيگلو، عباسعلي قزل سوفلو، محمد تقي دستوراني و محمدرضا اختصاصي" طبقه بندي رودخانه ها از ديدگاههاي مختلف مهندسي رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه فيروزشاه جوب بجنورد)" همايش ملي منابع طبيعي، دانشگاه ايلام، ایلام، ارديبهشت 1389 .

56.محبوبه حاجي بيگلو ، محمد نقي دستوراني، عباسعلي قزل سوفلو " واسنجي نتايج حاصل از مدل عددي HEC-RAS در حوضه هاي فاقد آمار دبي- اشل" اولين همايش ملي توسعه منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز،آبان 1389.

57.عباسعلي قزل سوفلو، سید عباس حسینی و امین عابدزاده،" مقایسه روشهای کلاسیک و روش Roe-TVDبا محدود کننده فلاکس در مدلسازی عددی جریان در مسئله شکست سد" دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان، آبان ماه 1390.58.عباسعلي قزل سوفلو و امین عابدزاده،" مدلسازيعدديبستررسوبينرمدرمسئلهشكستسد بااستفادهازروشحجممحدودبادقتبالا " دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان، آبان ماه 1390.59.رقيه غلاميان آزاد و عباسعلي قزل سوفلو و محمد گيوه چي "بررسي آناليزهاي تراوش ، استاتيكي و ديناميكي سد خاكي بش قارداش" اولين كنفرانس ملي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لشت نشا، زيبا كنار ،زيباكنار،27 بهمن ماه 1390.60.رقيه غلاميان آزاد و عباسعلي قزل سوفلو و محمد گيوه چي "بررسي تحليل ديناميكي سد خاكي بش قارداش" اولين كنفرانس ملي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لشت نشا، زيبا كنار ،زيباكنار،27 بهمن ماه 1390.

61.Ghezelsofloo, Abbas A. Maghrebi. M. and Alizadeh S., “3D Numerical simulation of flow field in a sinuous curved bend (A real case study)”, Third International Symposium on Shallow Flows, 4–6 June, 2012, The university of Iowa, Iowa, USA

62.Ghezelsofloo, Abbas A. Maghrebi. M. “Numerical simulation of spur dike shape effect on meander migration (Atrak river real case study)”, Third International Symposium on Shallow Flows, 4–6 June, 2012, The university of Iowa, Iowa, USA 63.Ghezelsofloo, Abbas and Valizadeh A. Raheleh “Identifying the major sources of groundwater contaminants and estimating their pollutions potential in the Mashhad plain aquifer”, 5th International Groundwater Symposium, IAHR, Kuwait Institute for Scientific Research, Kuwait, 19-21Nov. 2012

64.محبوبه حاجي بيگلو و عباسعلي قزل سوفلو "بحران سیل و دستورالعمل فعالیت اضطراری(EAP) مطالعه موردی: رودخانه ساری سو گلستان"، نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز .

65.محبوبه حاجي بيگلو و عباسعلي قزل سوفلو "امکان سنجی برپایی سیستم هشدار سیل در رودخانه با رویکرد تحلیل خسارت (مطالعه موردی، رودخانه دوغ گلستان)"، نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز.

66.محسن مغربي و عباسعلي قزل سوفلو " شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان و انتقال رسوبات در دو قوس متناوب 180 درجه با استفاده از مدل MIKE3"، نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز.67.محسن میرعرب و عباسعلي قزل سوفلو "بررسی و آسیب شناسی قراردادهای نوین در صنعت آب کشور"، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، بهمن ماه 1391، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد.

 68.Ghezelsofloo, Abbas and KarimiShahram, “ON THE IRANIAN ANCIENT DAMS AND NECESSITY TO REHABILITATON AND RENOVATION (A REAL-CASE STUDY)”, 81th Annual Meeting, International Commission on Large Dams, Seattle, Washington, USA, 12-16 Aug 2013.

 69.Ghezelsofloo, Abbas, Maghrebi Mohsen and Alimirzaei Hossein, “3D numerical simulation of flow pattern in debris flow breaks (A real case study)”, 81th Annual Meeting, International Commission on Large Dams, Seattle, Washington, USA, 12-16 Aug 2013.

 70.محبوبه حاجی بیگلو و عباسعلی قزل سوفلو "بررسی تأثیر تغییرات اقلیم بر وضعیت آبدهی قنوات"، همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری ، تیرماه1389، دانشگاه یزد.

 71.محبوبه حاجی بیگلو و عباسعلی قزل سوفلو " تهيه نقشه گرانولومتري ذرات D50بستردرطول رودخانه بااستفاده ازGIS (مطالعه موردي: رودخانه فيروزه شاه جوب بجنورد)"،همایش ملی منابع طبیعی آسیب­ها و چالش­ها، پژوهش های کاربردی و راهکارهای عملی ایلام، اردیبهشت ماه1389، دانشگاه ایلام.

 72.محمدرضا اختصاصی، محبوبه حاجی بیگلو، عباسعلی قزل سوفلو، " تعيين ميزان عمق كنش كف بستررودخانه (مطالعه موردي : رودخانه فيروزه شاه جوب بجنورد)"، اولین همایش ملی توسعه منابع آب دانشگاه آزاد اهواز، بهمن ماه 1389.

 73.محمدرضا اکبرزاده، عباسعلی قزل سوفلو، محبوبه حاجی بیگلو، "بررسی تأثیر طبقه­بندی رسوب بر بهبود روش­های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اترک) "، ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه ساری، آذرماه1392.

 74.محمدرضا اکبرزاده، عباسعلی قزل سوفلو، محبوبه حاجی بیگلو، " تعيين مناسب­ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتری آغمزار رودخانه اترک"، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه کرمان، بهمن ماه1392.

 75.عباسعلی قزل سوفلو، محبوبه حاجی بیگلو، "مدیریت بحران سیل و دستورالعمل طرح فعالیت اضطراری (EAP) (مطالعه موردی: حوضه آبریز سفیدرود واقع در استان آذربایجان شرقی)"، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران­های طبیعی، دانشگاه تهران، اسفند ماه1392.

 76.عباسعلی قزل سوفلو، محبوبه حاجی بیگلو، "ایجاد سیستم هشدار سیل با تکیه بر مشارکت مردمی با اجرای برنامه طرح واکنش اضطراری (EAP) (مطالعه موردی: حوضه آبریز سفیدرود واقع در استان آذربایجان شرقی)"، اولين همايش ملي سازه­هاي آبي و آبياري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ، بهمن ماه1392.

 77.عباسعلی قزل سوفلو، محسن مغربی، " شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان در سرریز متخلخل گابیونی به کمک مدل "، اولين همايش ملي سازه­هاي آبي و آبياري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ، بهمن ماه1392.

 78.عباسعلی قزل سوفلو، محسن مغربی، " شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان حول آبشکن های متناوب در قوس رودخانه"، اولين همايش ملي سازه­هاي آبي و آبياري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ، بهمن ماه1392.

 1. 79.عباسعلی قزل سوفلو، محسن مغربی، " شبیه سازی عددی اثر بخشی احداث مخزن بر روی کنترل گالی (مطالعه موردی: حوزه چنارلی در استان گلستان)"، اولين همايش ملي سازه­هاي آبي و آبياري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ، بهمن ماه1392.

 80.رضا قزل سوفلو و عباسعلی قزل سوفلو" بررسی روشهای اصلاحی معادله USBR در برآورد رسوب در حوضه اترک در محل سد چایلی و انتخاب روش برتر"، نهمین سیمپوزیوم پیشرفت های علوو و تکنولوژی – کمسیون سوم: همایش ملی عمران و توسعه پایدار، دانشگاه خاوران، مشهد – 27 آذرماه 1393.

 81.عباسعلی قزل سوفلو، ریحانه عظیمی، سمیرا حسین جعفری (1394). "خشکسالی و تأثیر آن بر تحول نظام معیشتی- اقتصادی عشایر استان خراسان شمالی". ششمین کنفرانس ملی مرتعداری ایران.

 82.عباسعلی قزل سوفلو، ریحانه عظیمی، سمیرا حسین جعفری (1394). "بررسی خشکسالی در استان خراسان شمالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)". نخستین کنگره بین المللی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران.

83.مسعود مجیدی و عباسعلی قزل سوفلو (1394). " آنالیز حساسیت پارامترهای موثر بر پخش آلودگی در رودخانه با استفاده از نرم افزار Mike11 (مطالعه موردی رودخانه کارده مشهد)". اولین کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

 84.مسعود مجیدی و عباسعلی قزل سوفلو (1394). "تخمین ضریب زبری رودخانه با استفاده از نرم افزار Mike11 (مطالعه موردی رودخانه کارده مشهد)". اولین کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

85.مسعود مجیدی و عباسعلی قزل سوفلو (1394)." تعیین ضریب زوال آلودگی در رودخانه با استفاده از نرم افزار Mike11 (مطالعه موردی رودخانه کارده مشهد)". اولین کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

 86.احمد صدیقیان، بهزاد نجم الدینی، پیمان امیدوار و عباسعلی قزل سوفلو (1394)." جایگزین کردن بتن پلاستیک بجای هسته رسی و بررسی تنش و تغییر مکان در هسته سد غلامان". اولین کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

 87.عباسعلی قزل سوفلو و مهسا نوا (1395). "پایش خشکسالی در محدوده مشهدو مدیریت خشکسالی در منطقه بحرانی تر". اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی.

 88.سید هادی افضل نیا، عباسعلی قزل سوفلو و حمیدرضا گلکار یزدی (1395)."بررسی اثر میزان دبی عبوری بر گرادیان های سرعت و تنش برشی در محل تقاطع رودخانه ای با استفاده از مدل CCHE2D (مطالعه موردی رودخانه کشف رود مشهد)". چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تهران.

 89.بهزاد نجم الدینی، عباسعلی قزل سوفلو و کیوان بینا (1395)." آنالیز غیر خطی سدهای بتنی وزنی در حضور ترک با در نظر گرفتن اندرکنش سد-دریاچه- فونداسیون". یازدهمین سیمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمسیون سوم: مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار.

 90.احمد صدیقیان و عباسعلی قزل سوفلو (1395). "بررسی تراوش و عملکرد دیوار آببند بتن پلاستیک با عرض های مختلف به جای هسته رسی سد خاکی راز و جرگلان در شرایط استاتیکی". یازدهمین سیمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمسیون سوم: مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار.

 91.سید هادی افضل نیا، عباسعلی قزل سوفلو و حمیدرضا گلکار یزدی (1395). "بررسی رابطه بین نسبت دبی عبوری بر تنش برشی حداکثر در محل تقاطع رودخانه ای با استفاده از مدل عددی CCHE2D مطالعه موردی رودخانه کشف رود مشهد". یازدهمین سیمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمسیون سوم: مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار.

 92.سلماز عامری اختیارآبادی، عباسعلی قزل سوفلو و ریحانه عظیمی (1395)." نقش گونه های گیاهی مرتعی در پاکسازی مناطق آلوده به فلزات سنگین کادمیوم، مس و روی از خاک (مطالعه موردی - رودخانه کشف رود مشهد)". یازدهمین سیمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمسیون سوم: مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار.

 93.رضا ساقی، حسن ساقی و عباسعلی قزل سوفلو، "مطالعه پارامتريك اثر بافل عمودي بر ميزان كاهش اثرات پديده اسلاشينگ در مخازن مستطيلي با استفاده از مدل عددي توسعه داده شده"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران-دانشگاه تربیت مدرس 12 تا 14 اردیبهشت ماه 1395

 94.رضا ساقی، حسن ساقی و عباسعلی قزل سوفلو،"توسعه مدل عددي دوبعدي جهت مطالعه پارامتريك پديده اسلاشينگ در مخازنذوزنقهاي و مستطيلي"، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، 7 تا 9 دی 1395

 95.Ghezelsofloo Abbas A., Behzad Najmoddin, Hamidreza Bayati,"Dynamic Analysis of Concrete Gravity Dams in Crack Presence", 85th Annual Meeting of International Committee on Large Dams, Prague, Czech Republic, 3-7 July, 2017

 96.Ghezelsofloo Abbas A, Ahmad Sedighian, Hosein Alimirzaei, "Considering theDynamic Interaction of Dam and Foundation Rock", 85th Annual Meeting of International Committee on Large Dams, Prague, Czech Republic, 3-7 July, 2017

 97.Ghezelsofloo Abbas A, Mohsen Maghrebi, Rasoul Dakhili, "Introducing a model for zonation of river training projects in the large area, a real case study", 85th Annual Meeting of International Committee on Large Dams, Perague, Czech Republic, 3-7 July, 2017

 98.امیر حسین آقاخانی افشار، یوسف حسن زاده، آرمین احمدی و عباسعلی قزل سوفلو (1396)." ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر آب آبی و سبز با استفاده از مدل CMIP5 در حوضه رودخانه کشف رود". شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

 99.امیر حسین آقاخانی افشار، یوسف حسن زاده، محسن پوررضا بیلندی، علی اصغر بسالت پور، آرمین احمدی و عباسعلی قزل سوفلو (1396)." عملکرد الگوریتم های SUFI-2 و DREAM-ZS جهت تعیین پارامترهای بهینه عدم قطعیت مدل SWAT". شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

 100.Behzad Najmoddinand Ghezelsofloo Abbas Ali, "Nonlinear dynamic analysis of concrete gravity Zavin Dam", Long term behavior and environmentally friendly rehabilitation technologies of dams, Tehran, Iran 17-19 Oct, 2017

 101.Ahmad Sedighianand Ghezelsofloo Abbas Ali, "Investigation of the leakage and maximum stress in plastic concrete cut-off wall with 100 cm width instead of clay core in static state on embankment dam Raz & Jargalan”, Long term behavior and environmentally friendly rehabilitation technologies of dams, Tehran, Iran 17-19 Oct, 2017

 102.Ghezelsofloo Abbas Ali, " DEVELOPMENT OF A FLOOD WARNING MONITORING SYSTEM AS A NON- STRUCTURAL APPROACH FOR FLOOD RISK MANAGEMENT IN IRAN”, World Bosai Forum, Sendai, Japan, 25-28 Dec, 2017

 103.Ghezelsofloo Abbas Ali, "FLOOD HAZARD POTENTIAL ZONING BY USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP): GOLESTAN PROVINCE IN NORTH­EAST IRAN”, World Bosai Forum-IDRC, Sendai, Japan, 25-28 Dec, 2017

 104.امیر علی دوست و عباسعلی قزل سوفلو (1396)." آنالیز فاکتورهای کیفی آب در شرایط موجود و معرفی فاکتورهای با شرایط غیرمجاز و پیشبینی نقاط آلودگی با استفاده از نرم افزار Mike11".دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مهر ماه 1396.

 5- مقالات ارائه شده در مجلات و ژورنالهاي علمي

 1-      عباسعلی قزل سوفلو" سياست هاي تصميم گيري خطي برطراحي وبهره برداري مخازن سدها " مجله آبانگان، شماره ششم و هفتم، 1374.

 2-      عباسعلی قزل سوفلو" جايگاه PMF درسيلاب طراحي سرريزسدها " مجله آبانگان ، شماره پانزدهم، 1377.

 3-      عباسعلی قزل سوفلو" كاربردآسفالت درسازه هاي آبي باتكيه برسدهاي خاكي باهسته بتن آسفالتي" مجله پيام مهندس، شماره دو و سه، 1380.

 4-      Ghezelsofloo Abbas A. and M. R. Jaefarzadeh (2006), “Numerical Modeling of Dam-Break Problem with High Resolution Finite difference Methods”, International Journal of Engineering Science, Vol. 16, No.4.

 5-      عباسعلی قزل سوفلو" بحران جهاني آب و راهكار برون رفت از آن"، مجله مهرآب شماره 44، دي 1386.

6-      عباسعلی قزل سوفلو " مدلهای ریاضی و کاربرد آن در آبهای زیرزمینی "، مجله عمران آب شماره 18، دی 1387.

 7-      عباسعلی قزل سوفلو و محمد رضا جعفرزاده" مدل سازی عددی جریان آبهای کم عمق با وجود امواج تیز ایستا و پویا" فصلنامه علمی و پژوهشی فني ومهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره دوم، تابستان 1388.

 8-      عباسعلی قزل سوفلو "بحران آب مشهد "، مجله اقتصاد آسیا 1387.

  9-      اکرم دیمی نیت و عباسعلی قزل سوفلو و مجيد منتصري" بهينه سازي هسته رسي سدهاي خاكي با اسفاده از الگوريتم ژنتيك" مجله علمي پژوهشي علوم آب و خاك دانشگاه تبريزجلد 20/1 شماره 3، 1389.

 10-  محبوبه حاجی بیگلو، عباسعلی قزل سوفلو و حسین علیمیرزایی" بررسی و پیش بینی متوسط بارندگی ماهانه با بکارگیری تکنیک SARIMA(مطالعه موردی ایستگاه باران سنجی باباامان بجنورد)" نشریه علمي پژوهشي علوم و مهندسی آبیاری، دانشگاه شهید چمران اهواز (شماره 3، دوره 36، پاییز 92).

 11-  محبوبه حاجی بیگلو، محمد تقی دستورانی، عباسعلی قزل سوفلو و محمدرضا اختصاصی" تغییرات مورفولوژی رودخانه و ارتباط آن با فرایندهای حاکم (مطالعه موردی رودخانه فیروزه - شاهجوب "، نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)، دانشگاه تهران (شماره 1، دوره 66، بهار 92).

 12-  محبوبه حاجی بیگلو، محمد تقی دستورانی و عباسعلی قزل سوفلو " نگرش آماری برای بررسی روابط هندسی هیدرولیکی رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه فیروزه شاهجوب بجنورد " مجله پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد (جلد 9، شماره 1، دوره 16، بهار 94).

 13-  محمد رضا اکبرزاده، عباسعلی قزل سوفلو، محبوبه حاجی بیگلو، " ارزیابی و برآورد رسوب رودخانه اترک در محل ایستگاه­های هیدورومتری دارای آمار با استفاده از روش های هیدرولوژیکی " مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسی آبیاری، دانشگاه شهید چمران اهواز (شماره 4، دوره 37، زمستان 1393).

14-  Akbarzadeh M.R. Ghezelsofloo A. A. Hajibigloo M. “Selecting the Most Appropriate Method of Basin Sediment Estimation by Sediment Rating Curves at Hydrometric Stations (Case study: Atrak basin)”, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Volume 4, Issue 6, June 2014.

 15-  عباسعلی قزل سوفلو و ریحانه عظیمی، "شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیت های دام ، طیور و آبزیان"، مجله علمی ترویجی آب و توسعه پایدار، سال اول شماره سوم، زمستان 1393.

 16-  عباسعلی قزل سوفلو و محسن مغربی، "معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی)"، مجله علمی ترویجی آب و توسعه پایدار، سال دوم - شماره اول ، تابستان1394.

 17-  عباسعلی قزل سوفلو "توسعه پایدار در گرو مدیریت انطباقی" (سرمقاله)، مجله علمی ترویجی آب و توسعه پایدار، سال دوم - شماره 2، 1394 . 

 18-  عباسعلی قزل سوفلو "بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران" (سرمقاله)، مجله علمی ترویجی آب و توسعه پایدار، سال سوم - شماره 1، 1395. 

 19-  Najm Al-Dini B. Ghezelsofloo A. A. and Bina K. “Seismic Stability Analysis of the Cracked Concrete Gravity Dams”, Journal of Engineering and Higher Technology (JEHT), Aug-Dec 2016 

 20-  Ghezelsofloo Abbas A. “Studies of Stationary Shocks Behavior in Open Channel Flows in Dimensionless Forms”, Journal of Engineering and Higher Technology (JEHT), 4(1), 1-9, 2018 

21-  عباسعلی قزل سوفلوو محبوبه حاجبیگلو "کارآیی روشهای مختلف تفکیک داده در افزایش دقت و صحت برآورد رسوب معلق ایستگاه ها با استفاده از روش نسبت ها در منحنی سنجه رسوب مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبریز اترک واقع در استان گلستان"نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران) دانشگاه تهران (پذیرفته شده جهت چاپ) (1397)

 22-  محسن مغربی، عباسعلی قزل سوفلو و حسین علیمیرزایی، " ارزیابی ریسک در اجزای سازهی سرریز، مطالعه موردی: سد چندیرمجله علمی ترویجی آب و توسعه پایدار، سال چهارم، شماره ،2زمستان ،1396صفحات 41 تا 48

 23-  Najm Al-Dini B., Ghezelsofloo Abbas. A. and Bina K., “Non-linear seismic analysis of concrete gravity dams with dam-reservoir dynamic interaction”, International Water Power and Dam Construction, No. 28-3, (2018), (ISI)

 6- سوابق تجربي و اجرایی: 

 

رديف

نام پروژه

مؤسسه يا شركت

زمان

سمت

1

مطالعات انتقال آب سد گلستان به تصفيه خانه آب و برق مشهد

مشاور سروآب

75-1374

کارشناس هواشناسي هيدرولوژي برنامه­ريزي منابع آب

2

مطالعات بهره­برداري بهينه از منابع آب حوضه اسماعيلک مراوه تپه

مشاور سروآب

76-1375

کارشناس هواشناسي و هيدرولوژي

3

سد سده خواف مطالعات مرحله دوم

مشاور سروآب

77-1376

کارشناس طراحي بدنه سد و سازه­هاي هيدروليک

4

مطالعات مرحله اول سد شوريجه سرخس

مشاور سروآب

79-1375

برنامه­ريزي منابع آب و بدنه سد

5

مطالعات زمين لغزش زندان چال مينودشت

آبخيزداري گلستان

76-1375

کارشناس طراح

6

مطالعات زمين لغزش فارسيان مينودشت

آبخيزداري گلستان

77-1376

کارشناس طراح

7

مطالعات کنترل سيل و رسوب بنفش تپه نوکنده

آبخيزداري گلستان

83-1381

کارشناس طراح

8

مطالعات مراحل اول و دوم سد مخزني سده خواف

مشاور کاوش پي مشهد

83-1380

سوپروايزر طرح

9

مطالعات ساماندهي رودخانه درونگر درگز

مشاور کاوش پي مشهد

1381

کارشناس طرح

10

مطالعات مرحله اول و دوم مرمت و علاج بخشي سد گلستان مشهد

مشاور کاوش پي مشهد

85-1381

مدير پروژه

کارشناس هيدروليک

11

مطالعات طرحهاي اضطراري کنترل سيل گلستان در شهرستان مينودشت

مشاور کاوش پي مشهد

85-1384

کارشناس و طراح

12

مطالعات سد مخزني توزانلوي درگز

مشاور کاوش پي مشهد

84-1382

سوپروايزر و طراح      

سازه­هاي هيدروليکي

13

مطالعات تغذيه مصنوعي خضري قائن

مشاور کاوش پي مشهد

83-1382

کارشناس و طراح پروژه

14

مطالعات سدتغذيه­اي گلبوي نيشابور

مشاور کاوش پي مشهد

84-1382

سوپروايزر طرح

15

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه آبياري زيردست سد مخزني قائن

مشاور کاوش پي مشهد

85-1384

سوپروايزر طرح

16

مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزني آهنگران قائن

مشاور کاوش پي مشهد

84-1383

کارشناس طراح بدنه سد و سازه های هيدروليکی

17

مطالعات بند زيرزميني کال خباز نيشابور

مشاور کاوش پي مشهد

84-1383

کارشناس طراح

18

مطالعات مرحله اول و دوم تغذيه مصنوعي دهانه اجاق اسفراين

مشاور کاوش پي مشهد

85-1384

کارشناس طراح

19

مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزني گلول شيروان

مشاور کاوش پي مشهد

85-1384

کارشناس طراح

20

مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزني گلمندره دشت

مشاور کاوش پي مشهد

85-1384

سوپروايزر طرح            

       مدير پروژه

21

مطالعات علاج بخشي سازه­هاي تاريخي آب در شوشتر

مشاور کاوش پي مشهد

86-1385

سوپروايزر طرح              

     مدير پروژه

22

مطالعات رفتارسنجی سدهای در دست بهره برداری طرق، کارده و کمایستان وسده خواف

مشاور کاوش پي مشهد

1387

نظارت فنی طرح

23

مطالعات تعیین حد حریم و بستر و تهیه طرحهای اجرایی رودخانه های قره چای رامیان و سیاه جوی

مشاور کاوش پي مشهد

1387

سوپروايزر طرح

24

مطالعات جامع مدیریت منابع آب دشت سرخس

مشاور کاوش پي مشهد

1387

تلفيق مطالعات و

سوپروايزر طرح

25

مطالعات مرحله اول احداث بند تغذیه ای نسر تربت حیدریه

مشاور کاوش پي مشهد

1387

مشاور عالي طرح

26

مطالعات مدل پیش بینی جریان ورودی سد دوستی

مشاور کاوش پي مشهد

1387

مدير پروژه

27

حریم بستر رودخانه اقبال شرقی و سرشاخه   های آن در محدوده شهر مشهد

مشاور کاوش پي مشهد

1387

سوپروايزر طرح

28

عمليات طراحي سازه هاي كنترل سيل و رسوب حوزه آبخيز اوغان گاليكش

مشاور کاوش پي مشهد

1387

مشاور ارشد

29

مطالعات بازنگري و نظارت اجراي سيستم كنترل و هشدار سيل منطقه طرقبه و جاغرق

مشاور کاوش پي مشهد

1387

سوپروايزر طرح

30

مطالعات جامع مدیریت منابع آب دشت قوچان

مشاور کاوش پي مشهد

1387

سوپروايزر طرح

31

آسيب شناسي و علاج بخشي تونل تاريخي بليتي شهر شوشتر

مشاور کاوش پي مشهد

1387

مدير پروژه

32

مطالعات طراحي كنترل سيل و رسوب حوزه النگدره شهرستان گرگان

مشاور کاوش پي مشهد

1389

سوپروايزر طرح

33

مطالعات طراحي سازه هاي كنترل سيل ورسوب حوزه آبخيز نرماب قلي تپه

مشاور کاوش پي مشهد

1389

سوپروايزر طرح

34

مطالعات طراحي سازه هاي كنترل سيل ورسوب حوزه اوغان گاليكش

مشاور کاوش پي مشهد

1389

سوپروايزر طرح

35

مطالعات طراحي سازه هاي كنترل سيل ورسوب حوزه قرناوه كلاله

مشاور کاوش پي مشهد

1389

سوپروايزر طرح

36

مطالعات مرحله ی دوم ساماندهی در رودخانه سفیدر ود

مشاور پژوهاب شرق

1391

سوپروايزر طرح

37

مطالعات مرحله ی دوم ساماندهی در رودخانه سفید رود گیلان

مشاور پژوهاب شرق

1391

سوپروايزر طرح

38

مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب های آلاگل، آلماگل و آجی گل

مشاور پژوهاب شرق

1391

سوپروايزر طرح

39

مطالعات مرحله ی اول و دوم طرح تغذیه مصنوعی هنامه شیروان

مشاور پژوهاب شرق

1391

سوپروايزر طرح

40

مطالعات مرحله ی اول و دوم استفاده بهینه از منابع آبی رودخانه آمند

مشاور پژوهاب شرق

1391

سوپروايزر طرح

41

مطالعات مرحله ی اول و دوم ساماندهی رودخانه شترک و شریف آباد

مشاور پژوهاب شرق

1391

سوپروايزر طرح

42

مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالای زریوار

مشاور پژوهاب شرق

1392

سوپروايزر طرح

43

طرح تثبیت و انتقال حقابه ها در دره یام

مشاور پژوهاب شرق

1392

سوپروايزر طرح

44

مطالعات مرحله ی اول و دوم تامین آب اسکان عشایر در سایت جیرانسو

مشاور پژوهاب شرق

1392

سوپروايزر طرح

45

مطالعات کنترل سیل و رسوب یانبلاق

مشاور پژوهاب شرق

1391

سوپروايزر طرح

46

مطالعات تعیین حد بسترو حریم رودخانه ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مشاور پژوهاب شرق

1392

سوپروايزر طرح

47

مطالعات دفع و کنترل سیلاب در سایت استانداری گلستان

مشاور پژوهاب شرق

1392

سوپروايزر طرح

48

مطالعات مرحله ی دوم احداث باغات در اراضی شیب دار

مشاور پژوهاب شرق

1392

سوپروايزر طرح

49

مطالعات رفتارنگاری سد شیرین دره بجنورد در سالهای 90 و 91

شخص حقیقی

آب منطقه ای خراسان شمالی

1392

مدیر پروژه و مشاور طرح

50

مطالعات رفتارنگاری سد شورک شیروان در سالهای 90 و 91

شخص حقیقی

آب منطقه ای خراسان شمالی

1392

مدیر پروژه و مشاور طرح

51

مطالعات رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در سالهای 90 و 91

شخص حقیقی

آب منطقه ای خراسان شمالی

1392

مدیر پروژه و مشاور طرح

52

مطالعات رفتارنگاری سد بارزو شیروان در سالهای 90 و 91

شخص حقیقی

آب منطقه ای خراسان شمالی

1392

مدیر پروژه و مشاور طرح

53

بازنگری سد میاندشت اسفراین

اداره کل عشایر استان خراسان شمالی

1392

طراح

54

مطالعات مراحل اول و دوم سد بهار میدان مراوه تپه

اداره کل عشایر استان گلستان

1391-92

ناظر فنی طرح

55

طرح جامع سیل استان گلستان

آب منطقه ای گلستان

1394

سوپروایزر طرح

56

نظارت عالیه سد میاندشت اسفراین

اداره کل عشایر استان خراسان شمالی

1392-1394

مدیر پروژه و مشاور طرح

57

بازنگری و بهنگام سازی کنترل سیل شهر سوران

دفترفنی استانداری - شهرداری سوران

1393

مشاور فنی

58

بازنگری و بهنگام سازی کنترل سیل شهر هیدوچ

دفترفنی استانداری - شهرداری هیدوچ

1393

مشاور فنی

59

بازنگری و بهنگام سازی کنترل سیل شهر مهرستان

دفترفنی استانداری - شهرداری مهرستان

1393

مشاور فنی

60

بازنگری و بهنگام سازی کنترل سیل شهر بمپور

دفترفنی استانداری - شهرداری بمپور

1394

مشاور فنی

61

بازنگری و بهنگام سازی کنترل سیل شهر اسپکه

دفترفنی استانداری - شهرداری اسپکه

1394

مشاور فنی

62

بازنگری و بهنگام سازی کنترل سیل شهر جالق

دفترفنی استانداری - شهرداری جالق

1394

مشاور فنی

63

بازنگری و بهنگام سازی کنترل سیل شهر نصرت آباد

دفترفنی استانداری - شهرداری نصرت آباد

1395

مشاور فنی

64

بازنگری و بهنگام سازی کنترل سیل شهر پیشین

دفترفنی استانداری - شهرداری پیشین

1395

مشاور فنی

65

جمع آوری آبهای سطحی و دفع آبهای سطحی شهر زاهدان

دفترفنی استانداری سیستان و بلوچستان

1396

مشاور ارزیابی فنی و تصویب طرح

 7- دوره­های علمی گذرانده شده

  1-      آشنایی با مدلهای ریاضی در آبهای زیرزمینی- دانشگاه تهران، اردیبهشت 1382

 2- نگرش برکاربرد علم ژئوتکنیک در سازه­های مهندسی، بهمن 86

 3- دوره آموزشی جایگاه تکنولوژی­های نوین در صنعت آب و فاضلاب، اردیبهشت 86

 4- کارگاه آموزشی MBA، تیرماه 87

 8- سوابق تدریس

 1-      تدریس درس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، 76-1375

 2-      تدریس دوره "اقتصاد مهندسی و ارزیابی مهندسی"، مهندسین مشاور کاوش­پی مشهد، 1383

 3-      تدریس در گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1384 تا کنون

 دروس:

 مکانیک سیالات، هیدرولیک، بناهای آبی، آبهای زیرزمینی، اصول مهندسی سد، مهندسی محیط زیست، مهندسی رودخانه (کارشناسی ارشد)، طراحی سدهای خاکی (کارشناسی ارشد)

 4-      تدریس در مجتمع آموزش عالی خاوران مشهد، 1386 تا 1395 (حق التدریس)

دروس:

 مکانیک سیالات، هیدرولیک، طراحی ایستگاههای پمپاژ (کارشناسی ارشد)، بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب (کارشناسی ارشد)، طراحی سدهای خاکی (کارشناسی ارشد)

 5-      تدریس در گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی افغانستان (استاد پروازی کابل و هرات)، 1392 تا کنون

 دروس:

 مکانیک سیالات، هیدرولیک (کارشناسی ارشد)، بناهای آبی، مهندسی آب و فاضلاب، طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، مهندسی رودخانه (کارشناسی ارشد)، طراحی سدهای خاکی (کارشناسی ارشد) 

 6-      تدریس دوره­هاو کارگاه های آموزشی کارشناسان وزارت نیرو، دروس: مدیریت منابع آب، "مدیریت سیل و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی" در مجتمع آموزش و پژوهش خراسان وابسته به وزارت نیرو، 1386 تا 1390

 7-      تدریس دوره­های "مدیریت به هم پیوسته منابع آب (IWRM)"، مجتمع آموزش و پژوهش خراسان وابسته به وزارت نیرو برای کارشناسان و مدیران شرکت های آب منطقه ای سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان جنوبی و شرکت توسعه آب و خاک سیستان، 1389 تا 1392

 8-      تدریس دوره­ "مدیریت بحران"، مجتمع آموزش و پژوهش خراسان وابسته به وزارت نیرو برای کارشناسان و مدیران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، دی ماه 1396

  9- سوابق پژوهشی

الف- استاد راهنما

 1-      بیش از 30 پایان نامه کارشناسی ارشد

 2-      2 رساله دکتری

 ب- پژوهشگر اصلی طرحهای پژوهش کاربردی 

1.شبیه سازی عددی با استفاده از آبشکن در کنترل مهاجرت مئاندر (کارفرما: شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي، مجری: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1388)

 1. 2.بهینه سازی سیستم های تغذیه مصنوعی سطحی (کارفرما: شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي، مجری: دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، 1389)
 2. 3.بهینه سازی ابعاد سدهای خاکی ناحیه بندی شده به کمک الگوریتم ژنتیک ( شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي، مجری: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1388)
 3. 4.ساماندهي رودخانه به روش بيو مكانيكي نسبت به روش هاي سازه اي و بيولوژيكي و بررسي اثر ساماندهي به رفتار و عكس العمل رودخانه(مطالعه موردي رودخانه سومبار و اترك) (اشرکت آب منطقه اي خراسان شمالي، مجری: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1390)
 4. 5.بررسی رفتار پی سد خاکی بش قارداش بر اساس آنالیز دینامیکی سد (شرکت آب منطقه اي خراسان شمالی، مجری: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1389)
 5. 6.آنالیز رفاهی دریاچه سد تاریخی فریمان ( شرکت آب منطقه اي خراسان رضوی، مجری: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1389)
 6. 7.بررسی ، پهنه بندی و تحلیل ریسک سیل به روش تحلیل سلسله مراتبی (شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي، مجری: مرکز پژوهشی منابع آب کاوش، 1391)
 7. 8.بررسی و مدلسازی عددی توان خود پالایی رودخانه در زمان سیلابی (مطالعه موردی رودخانه کارده مشهد)، (شرکت آب منطقه اي خراسان رضوی، مجری: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1392)
 8. 9.شبیه سازی عددی و آنالیز ریسک در طراحی سرریز مطالعه موردی، (شرکت آب منطقه اي خراسان شمالی، مجری: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1392)
 9. 10.بررسی اثرات خشکسالی بر معیشت عشایر خراسان شمالی و ارائه راهکار های لازم در این زمینه، اداره کل امور عشایر خراسان شمالی، 1393
 10. 11.طرح جامع مطالعاتی تحقیقاتی و ترویجی فضای سبز کم آب طلب کل جزیره قشم، (سازمان منطقه آزاد قشم)، مجری: پژوهشکده محیط های خشک، 1394
 11. 12.طرح جامع مطالعاتی تحقیقاتی و ترویجی مکان یابی و ارزیابی توسعه بیابان زایی و ارائه راهکارهایی به منظور کنترل توسعه بیابانی شدن و احیاء جزیره قشم، (سازمان منطقه آزاد قشم)، مجری: پژوهشکده محیط های خشک، 1394
 12. 13.طرح مقابله با بیابانی شدن شمال ستان گلستان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، مجری: پژوهشکده محیط های خشک، 1395

 ج- عضویت هیئت تحریریه و داوری طرح ها

 1-      عضو کمیته مقابله با ریزگردها، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی

 2-      عضو هیئت تحریریه مجله علمی ترویجی آب و توسعه پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد

 3-      عضو هیئت تحریریه ژورنال Journal of water pollution and control

 4-      عضو کمیته پژوهش های کاربردی شرکت آب و فاضلاب مشهد

 5-      مشاور و داور بیش از 5 طرح پژوهش کاربردی

 10- عضويت هاي بين المللي و داخلي

 

 ü      عضو کميته بررسي و تصويب طرحهاي شرکت سهامي آب منطقه­اي خراسان شمالي

 ü      عضو کميته بررسي و تصويب طرحهاي شرکت سهامي آب منطقه­اي خراسان جنوبي

 ü      عضو كميته فني سيل استان گلستان

 ü      عضو انجمن هيدروليك ايران((IHA

 ü      عضوكميته ملي سدهاي بزرگ ايران(IRCOLD)

 ü      عضو در انجمن بين المللي تحقيقات هيدروليك (IAHR ) (اسپانیا)

 ü      عضو در انجمن بين المللي هيدروژئولوژي (IAH) (انگلستان)

 ü      عضو انجمن مهندسي زلزله ايران

 ü      عضو كميته تحقيقات كاربردي آب منطقه اي خراسان شمالي

 ü      عضو كميته كنترل و پايداري سدها - آب منطقه اي خراسان رضوي

 ü      عضو کانون مخترعین ایران

 ü      عضو بسیج مهندسین استان خراسان رضوی

 ü      عضو جامعه مهندسان مشاور ايران

 ü      عضوكميته منطقه اي آبياري و زهكشي ایران

 ü      عضو انجمن مدیریت پروژه ایران

 11- سخنرانيهاي علمي 

 1-      ˝ کاربرد مديريت ريسک در برنامه­ريزي براي خشکسالي˝ ، مرکز آموزش جهاد کشاورزي استان خراسان، 1382.

 2-      ˝ آب و...˝، اولين کنفرانس ,Hydro salinity هتل پارس مشهد، 1384.

 3-      ˝کاهش مخاطرات سيل و مديريت سيلابآموزه­هايياز سيلاب ماههاي اخير استان گلستان˝به مناسبت هفته كاهش اثربلاياي طبيعي، سالن همايش نمايشگاه بين المللي مشهد، مهر ماه 1384.

 4-      ˝چالشهاي جهانی آب در قرن 21 ˝دانشگاه آزاد شيروان، به مناسبت هفته پژوهش، 1384.

 5-      ˝ابعاد جهاني مسئله کمبود آب ˝، دومین مجمع سالانه آبهای زیرزمینی مشهد، مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان رضوي، وزارت نیرو، 1386.

 6-      "مديريت بلاياي طبيعي با تكيه بر مؤلفه هاي مديريت ريسك و بحران در سيل"، سمینار یک روزه مدیریت سیل،استانداري خراسان شمالي-آب منطقهاي خراسان شمالي، مهر 1386.

 7-       "آشنايي با مدل هاي رياضي در آبهاي زيرزميني"،هفتمين همايش آب و پژوهش، آب منطقه اي خراسان رضوي، ارديبهشت 1387.

 8-      "مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالیسمینار مدیریت بلایای طبیعی با رویکرد سیل و خشکسالی، استانداری گلستان، مهر ماه 1387

 9-      "مدیریت سیلابهای شهری"، همایش شهرداران استان خراسان رضوی، دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، تیر 1388.

 10-  "آبهای مشترک و دیپلماسی آب"، سمینار یک روزه مدیریت بحران مدیریت منابع آب، سالن گلشن، استان خراسان شمالی، مهر ماه 1388.

 11-  "اصلاح الگوی مصرف آب"، سمینار یک روزه مدیریت بحران مدیریت منابع آب، سالن گلشن، استان خراسان شمالی، مهر ماه 1388.

 12-  "ترجيح مديريت ريسك بر بحران در مديريت بلاياي طبيعي با رويكرد سيل"، سمينار يك روزه مدیریت سيل و كاهش اثرات آن- سالن گنجینه آب شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی، مهرماه 1388.

 13-  "آشنایی با اصول و روشهای مدیریت سیلاب"، کارگاه آموزشی با عنوان تعیین حد بستر و حریم رودخانه­ها- سالن گنجینه آب شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی، دي ماه 1388.

14-  "تجارب جهاني در مديريت سيلاب"،رهيافت هاي نوين در مديريت بلاياي طبيعي با رويكرد زلزله، سالن سيمرغ، استانداري نيشابور، مهرماه 1389.

 15-  "مديريت منابع آب در شرايط خشكسالي"، رهيافت هاي نوين در مديريت بلاياي طبيعي با رويكرد زلزله، سالن سيمرغ، استانداري نيشابور، مهرماه 1389.

 16-  "مديريت سيلاب شهري ،تجربيات سيل مشهد " سمينار يك روزه تجربيات جديد مديريت بلاياي طبيعي، شركت آب منطقه اي استان گلستان، آبان 1389.

 17-  "فرونشست زمين حاصل از مصرف بي رويه از آبهاي زيرزميني" سمينار ارائه دستاوردهاي پژوهشي صنعت آب،شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي، آذر 1389

 18-  "چالشها و روشها در مديريت منابع آب" گارگاه آموزشي يكروزه نگاهي به مفاهيم پدافند ،GIS، و تله متري در پروژه هاي آب و فاضلاب ، شركت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان ، خرداد 1390

 19-  "كاربرد پدافند غير عامل در آب و فاضلاب" گارگاه آموزشي يكروزه نگاهي به مفاهيم پدافند ،GIS، و تله متري در پروژه هاي آب و فاضلاب ، شركت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان ، خرداد 1390

 20-  " نگرش جديد بر مديريت سيلاب" سمينار مديريت بحران و كنترل سيلاب ، شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي ، آبان 1390

 21-  " علاج بخشي باز سازي سدهای تاريخي مطالعه موردی سدهای اخلمد و گلستان " گارگاه آموزشي ضرورت حفاظت و نگهداري از سازه هاي تاريخي آب " ، موسسه آموزشی و پژوهشي خراسان ، مهر 1390

 22-  "پدافند غير عامل و مديريت منابع آب"، كارگاه آموزشي يكروزه پدافند غير عامل و منابع آب، شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي، آذر 1390

 23-  "روش های نوین در مدیریت سیلاب شهری"، کارگاه یکروزه سیل و مخاطرات آن در شهر ها، کمیته سیل و طغیان و مخاطرات دریایی، اداره کل مدیریت بحران استان خراسان شمالی، مهر ماه 1392

 24-  "دیپلماسی و جنگ آب در هزاره جدید"، به مناسبت هفته پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت، آذر 1392

 25-  "مهندسی رودخانه احیاء رودخانه"، کارگاه هم اندیشی مدیریت جامع سیل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، آبان 1393

 26-  The New Paradigm for WRM and Consulting Engineers Responsibilities”, FCIC&DEIK INTERNATIONAL ENGINEERING FORUM, HIGH TECHNOLOGY APPLICATIONS IN TECHNICAL CONSULTANCY IN OIC MEMBER STATES, Nov 2015, Istanbul, Turkey

   27-  "هیدرودیپلماسی و جنگ آب در هزاره جدید"، دهمین، سیمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمسیون سوم: مهندسی عمران و پژوهش های نیاز محور، موسسه آموزش عالی خاوران، 1394

 28-  "رهیافت های نوین در مدیریت سیل (به بهانه سیلابهای تابستان 95 استان گلستان)" ، شورای مدیریت بحران استان گلستان، استانداری گلستان، شهریور1394

 29-  “DEVELOPMENT OF FLOOD WARNING and MONITORING SYSTEM AS A NON- STRUCTURAL APPROACH FOR FLOOD RISK MANAGEMENT in Golestan province, IRAN”, International Disaster and Risk Conference, 25-28 Nov. 2017, Sendai, Japan

 30-  EVALUATION OF GREEN AND BLUE WATER PROSPECT USING SOME CLIMATE MODELS IN KASHAFROUD BASIN, The 12th International Symposium, Climate Change and UAV Application on Floods and Droughts in Asia Region, 8~12 July, 2018, Chungnam National University, Daejeon, South Korea

 13- جوایز علمی

 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه 9 کشور (1389)

 • فعال برتر حوزه طرح هاي برون دانشگاهي درآمد زا در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (1393)

 14- کتب

 کتاب "مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای"، تالیف: Professor RO Charlton ، مترجمین: عباسعلی قزل سوفلو و میترا فرخ زاد

 • کتاب "تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی"، مولفین: عباسعلی قزل سوفلو و سید سجاد عالی (در دستچاپ)
 • ترجمه کتاب "بازاندیشی طراحی زیرساخت برای خدمات چندکاربردی آب"، (در دستچاپ)

 15- مستندات

 بر اساس درخواست قابل ارائه خواهد بود.

 16- آخرین به روز رسانی :    مرداد ماه 1397


پايگاه اطلاع رسانى و آموزشى گروه مهندسى عمران  دانشگاه آزاد اسلامى مشهد،طراحى شده توسط مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

((  راهبر ارشد سایت : مونا كاردهي مقدم ))