شنبه, 25 مرداد 1399

فرم مراحل برگزاري دفاع كارشناسي ارشد دانلود كنيد

فرم شماره 1 و فرم شماره 3 دانلود كنيد

فرم جدول گزارش نهايي پايان نامه ارشد براي پرداخت حق الزحمه دانلود كنيد

فرم نمره مقاله كارشناي ارشد دانلود كنيد

فرم انتخاب سمينار كارشناسي ارشد عمران دانلود كنيد

فرم تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه دانلود كنيد

مراحل انتخاب و انجام درس سمينار دوره كارشناسي ارشد دانلود كنيد

مراحل تصويب پروپوزال دوره كارشناسي ارشد عمران دانلود كنيد

فرم CICT دانلود كنيد

فرم ب- اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانلود كنيد

فرم شماره 2 - عدم ارائه مقاله دانلود كنيد

فرم كمك هزينه پايان نامه مخصوص دانشجويان تحصيلات تكميلي دانلود كنيد

فرم جديد پروپوزال ارشد فايل word دانلود كنيد 

فرمهاي ارزشيابي جلسه دفاع شامل فرم مديريت پژوهش 2 نمره و فرم جلسه دفاع 16 نمره و فرم ارائه مقاله 2 نمره دانلود كنيد

فرم ارزيابي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد دانلود كنيد 

فرم ارزيابي مديريت پژوهش كارشناسي ارشد دانلود كنيد 

فرم دفاع به موقع از پايان نامه كارشناسي ارشد دانلود كنيد 

مدارك مورد نياز جهت ثبت نمره دفاع پايان نامه بمنظور ارسال به تحصيلات تكميلي دانلود كنيد