سه شنبه, 14 آذر 1402

مشهد -قاسم آباد -خيابان استاد يوسفي -دانشكده فني و مهندسي -طبقه دوم -گروه عمران

شماره تماس مستقيم گروه : 36624813

لينك كانال تلگرام دلنشكده مهندسي : ( جهت اطلاع رساني هاي آموزشي  )

https://t.me/efiaum

گروه هاي تلگرامي براي مقاطع مختلف : ( اطلاع رساني مختص دانشجويان گروه عمران )

1- مقطع كارشناسي :

MshdCivilEngineeringDepartment@

2-مقطع كارشناسي ارشد:

MshdCivilEngineering_Master@

مقطع دكتري:

گروه عمران- 1401

پايگاه اطلاع رسانى و آموزشى گروه مهندسى عمران  دانشگاه آزاد اسلامى مشهد،طراحى شده توسط مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

((  راهبر ارشد سایت : مونا كاردهي مقدم ))